reglamento_7_pometes

NORMATIVA
HORARI DE LA LLAR
LLISTAT DE MATERIAL 

Logo 7pometes Reglament de règim intern (clica aquí per descarregar)

LLAR D’INFANTS - 7 POMETES - VILAFANT
NORMATIVA
LLISTAT DE MATERIAL
QÜESTIONS PRELIMINARS
1. La Llar d’infants municipal (ubicada al c/La Muga s/n de Vilafant) és una institució de caràcter públic la titularitat de la qual és de l’Ajuntament de Vilafant, que gestiona de manera indirecta el servei d’aquest ensenyament infantil de primer cicle impartit a la població. La Llar està autoritzada pel Departament d’Ensenyament.

2. La Llar d’infants es regeix per aquest Reglament, pel plec de condicions econòmicoadministratives del concurs per a l’adjudicació de la concessió administrativa de
l’obra, gestió i explotació del servei de la Llar d’Infants de Vilafant, i per les disposicions normatives que li siguin d’aplicació.

3. La societat que gestiona la Llar és ERJAYO S.L., amb tres sòcies fundadores, una de les quals treballa a la mateixa Llar: na Cinta Costa Vidal, alhora formant part de la Direcció del Centre. Des de la societat:
  3.1.Es vetlla pel compliment de la normativa aplicable al servei.
  3.2.S’aprova la programació general del servei.
  3.3.Es planifiquen i es programen les activitats
  3.4.Es vetlla per la conservació de les instal·lacions i del material.
  3.5.S’administren els recursos destinats al servei.
  3.6.S’exerceix la direcció de les activitats del servei en el marc de les disposicions normatives que siguin aplicables.

4. La Llar d’infants s’autodefineix com a catalana i oberta.

5. El present Reglament s’adaptarà a allò que disposi per aquest tipus d’escoles el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

GESTIÓ I ORGANITZACIÓ

1. MATRÍCULA I QUOTES
  1.1. La matrícula es paga abans d’iniciar el curs (agost).
  1.2. Les quotes són mensuals de setembre a juliol (ambdós inclosos). El seu import s’actualitza cada any i el marquen conjuntament la societat gestionadora del servei i l’Excl. ’Ajuntament de Vilafant.
1.3. El pagament de les quotes, de la matrícula, hores extres contractades... es farà a través del banc o caixa i a principis de mes.
1.3. Tots els extres que es facin al llarg del mes corresponents a serveis no contractats inicialment (excursions, fotogradies, hores extres esporàdiques...) s’afegiran a la quota del següent mes.
1.4. Pel que fa als dinars, es pagaran segons els dies que se n’hagin fet ús, afegint-ho al mes següent.
1.5. Els nens/es que deixin d’assistir a la Llar temporalment, hauran d’abonar la quota mensual vigent per tal de mantenir la plaça. La cessió de la plaça (quan no sigui per finalitazació d’aquesta estapa escolar) es farà per escrit a través d’una carta donant-se de baixa.
1.6. L’ impagament d’un rebut implicarà el posterior cobrament de dit rebut, més la corresponent comissió bancària.
1.7. L’ impagament d’un segon rebut consecutiu, implicarà la pèrdua de la plaça a la Llar.

2. HORARI DE LA LLAR
  2.1. Cal respectar el màxim possible els horaris d’entrada i sortida de la Llar.
  2.2. Si un dia el nen/a ha d’entrar més tard, i se sap amb antel·lació, caldrà avisar
prèviament.
  2.3. A l’inici de curs, i per tal que l’infant s’adapti més fàcilment a la Llar, hi ha un
horari especial d’adaptació del qual sereu informats degudament.
  2.4. L’horari d’entrades i sortides de la Llar és:

De les 7:45 a les 8:45 :obertura matinal, 

De les 8:45 a les 9:15 h. entrada matí

De les 12:00 a les 12:15 h. sortida matí

De les 15:00 a les 15:15 h. entrada tarda

De les 17:00 a les 17:30 h. sortida tarda (de 17:00 a 17:30 h.
es durà a terme si hi ha un grup mínim de 5 nens/es).

3. CALENDARI ESCOLAR
3.1. Cada any, en començar el curs, s’us donarà el calendari escolar, elaborat prèviament per l’equip directiu i seguint les directrius d’Ensenyament i del Consell Escolar de Vilafant.
3.2. La durada del curs escolar és de setembre a juliol, amb un període inicial d’adaptació.
3.3. La Llar romandrà tancada en els festius marcats pel Departament de Treball, a més de les festes locals.
3.4. La Llar romandrà tancada per Nadal, Setmana Santa, última setmana de juliol i mes d’agost.
3.5. El mes de juliol se seguirà un horari més intensiu i el servei finalitzarà a les 16:00 hores, contemplant-se com a hora de recollida de les 15:00 a les 16:00
hores.


4. ASSISTÈNCIA A LA LLAR
4.1. Quan el nen/a no pugui venir a la Llar, un o més dies, i sempre que sigui possible, caldrà comunicar-ho a l’educadora.
4.2. Cal que els infants vagin amb roba còmoda i neta, evitant els pantalons amb “peto”, sense cinturons ni tirants.
4.3. Els nens/es hauran de venir amb la bata reglamentària de l’escola, i entrar a les aules amb la bata posada, a excepció de l’aula de Nadons. La bata en qüestió es ven al mateix Centre.
4.4. Tota la roba i calçat que el nen porti, ha d’estar degudament marcat amb el seu nom, així com també la motxilla, el sac de dormir, el got... i tot allò que l’infant porti a l’escola.
4.5. Els dies que es realitzi l’activitat de Psicomotricitat, caldrà portar preferiblement xandall calçat esportiu.
4.6. La roba que es deixi i sigui de l’Escola caldrà tornar-la neta el més aviat possible.
4.7. Cada nen/a té assignats dos penjadors, un per a la motxilla i l’altre per a la jaqueta. Agrairíem que les bosses/motxilles no fossin excessivament grans.
4.8. Pel que fa als abrics, jerseis, jaquetes... que es deixin al penjador, han de portar una beta el suficientment gran perquè el nen pugui manipular-ho (penjar i despenjar).
4.9. Cal que mireu cada dia la bossa del nen/a per veure el que pugui contenir (roba, notes de l’educadora...).
4.10. Els pares i els mateixos nens/es són els responsables de les coses que deixin als penjadors.
4.11. Cap nen/a no podrà dur agulles i/o pins.
4.12. No es poden dur joguines a l’escola.


5. MENJADOR I ALIMENTACIÓ
5.1. Els nens i nenes que es quedin a dinar, caldrà avisar el dia abans o el mateix dia abans de les 9:30 h. Més tard d’aquesta hora no es garanteix que es pugui oferir el servei de menjador.
5.2. Referent als àpats d’esmorzar i berenar, es podran portar aliments de casa,donat que són àpats opcionals.
5.3. No es poden portar cap tipus de llaminadures a l’escola. Pels aniversaris es portarà (si és el cas de voler dur alguna cosa) galetes, coca, croissants petits...però no caramels. En el cas de portar-ne, es donarien per menjar-ne a fora de l’escola (a la motxilla....).
5.4. En cas de portar coca, galetes, pastissos... per a d’altres nens i nenes, no podrà ser elaborat a casa (caldrà un registre sanitari de l’aliment que es porti).


6. ENTRADA I SORTIDA DELS NENS/ES:
6.1. Per garantir la seguretat dels vostres fills/es, cal tancar sempre la porta de l’entrada de la Llar. Per accedir al Centre, caldrà tocar el timbre i esperar que obrin.
6.2. A l’hora de l’entrada, cal acompanyar els nens/es fins a la seva corresponent classe.
6.3. A l’hora de sortir, no es lliurarà el nen/a a cap persona desconeguda per les educadores. Si els pares (o les persones que s’ocupen normalment de l’infant) no poden venir a buscar el nen/a, caldrà avisar amb antel·lació i indicar qui anirà a buscar-lo/la.


7. SANITAT I HIGIENE
7.1. Cada nen/a caldrà que porti paquets de mocadors de paper i rotlles de paper de cuina amb la resta de material.
7.2. Si el nen/a es posa malalt a la Llar, us trucarem immediatament per tal que el vingueu a buscar. La Llar no admetrà cap nen amb febre o malalties infeccioses.
7.3. Quan el nen/a estigui malalt o tingui febre, cal que estigui a casa, tan per ell mateix com pel perill de contagi que suposa per als altres nens/es.
7.4. Cal preveure amb qui es quedarà el nen/a en cas que estigui malalt, ja que no podrà assistir a la Llar.
7.5. Si el nen/a ha de prendre algun medicament mentre és a la Llar, caldrà portarlo juntament amb la recepta del pediatre, així com també caldrà omplir una autorització ordenant l’administració del medicament, sota la vostra responsabilitat,indicant clarament el nom del producte, la dosi, l’horari i la durada del tractament.
En cas que calgui administrar qualsevol tractament homeopàtic, també serà necessari omplir una autorització paterna ordenant-ne l’administració.
7.6. El nen/a no podrà assistir a la Llar fins que hagin transcorregut 24 h. sense febre.
7.7. Malalties o símptomes més comuns, les quals faran que el vostre fill quedi exempt d’assistir a la Llar:
-brutícia, manca d’higiene
-febre superior a 37’5º
-tres o més diarrees líquides i/o amb sang
-infeccions bucals i estomacals
-erupcions de la pell
-conjuntivitis
-muguet
-paràsits intestinals...
7.8. Segons es cregui convenient, l’educadora pot demanar justificant mèdic conforme es pot assistir a la Llar (diarrees molt seguides, episodis de fongs...).
7.9. Es respectaran els períodes de baixa en cas de les següents malalties:
-escarlatina: 7 dies des de l’inici de la medicació
-galteres: 9 dies
-hepatitis: fins normalització analítica
-polls: fins desaparició de l’insecte i de les llémenes
-rubèola: 4 dies des de l’inici de l’erupció
-tos ferina: 8 dies des de l’inici de la medicació
-tuberculosi: es precisa informe pediàtric
-varicel·la: fins l’assecament de les lesions
-xarampió: 7 dies després de l’inici de l’erupció
(aquests períodes són orientatius)


8. FESTES I SORTIDES
8.1 Les festes i sortides que s’organitzen a l’escola entren dins la programació pedagògica, i estan destinades als infants matriculats al Centre i que assisteixin a la Llar i que, per tant, estan abonant la quota del servei d’escolarització (quota mensual).
8.2. Quant a les sortides, en cas de no deixar anar-hi el nen/a, aquest s’haurà de quedar a casa. Per dur a terme les sortides, serà obligatori autoritzar-les per escrit i abonar les despeses corresponents.
8.3. Quant a les festes, se’n realitzaran 4 de fixes (Castanyada, Tió, Carnaval i Fi de curs), essent de portes obertes les del Tió i Fi de curs. Els detalls que puguin haver-hi a les festes (castanyes, regal tió, màscares de Carnaval...) aniran destinats als infants que en aquell moment facin ús del servei d’escolarització del Centre (els/les donats/des d’alta en aquell moment). El dijous gras fem xocolatada, amb col.laboració d’alguns pares/mares, per als nens/es de la Llar.
8.4. L’últim dia d’escola abans de les festes de Nadal (desembre) i l’últim dia de curs (juliol), el Centre tancarà les seves portes a les 15:00 h., amb servei de menjador i dormitori.
8.5. Pel que fa als aniversaris dels nens/es, en cas de voler cel·lebrar-ho portant esmorzar, cal comunicar-ho a l’educadora amb un parell de dies d’antel·lació, ja que així podrà avisar al altres nens/es que aquell dia no portin esmorzar.
8.6. L’escola només repartirà invitacions d’aniversari, i farà d’intermediari donant regals en el cas que s’hagin de donar a tots els nens i nenes d’una classe per igual.


9. COL·LABORACIÓ ENTRE PARES I ESCOLA
La col·laboració entre pares i educadores és una condició imprescindible perquè els nens i nenes es vagin acostumant a la Llar sense problemes. Per això és important concretar entrevistes amb l’educadora sempre que ella i/o vosaltres es cregui oportú. Cada educadora tindrà al vostre abast un horari de tutories.D’altra banda, al costat de les portes de totes les classes, trobareu unes pissarres informatives on s’indica el que treballem i totes les notícies, activitats i informacions adreçades als pares. S’afavoreix el contacte entre família i escola, permetent una comunicació de traspàs d’informació a l’entrada i a la sortida.
Per últim, és important que cada dia mirem i recollim les bosses i notes del penjador de cada nen/a.
En la tutoria inicial de curs entre el centre i la família es signarà una carta de compromís educatiu, l’objectiu del document és incentivar la implicació de les famílies en l’educació dels seus fills/es i aconseguir determinats compromisos per part dels centres a favor d’un entorn de convivència i respecte que faciliti les activitats educatives.
En acabar el curs, cada educadora farà un informe valorant el procés educatiu de cada infant. Aquest informe anirà recolzat d’una entrevista amb pares/tutors per tal de fer-ne una valoració conjunta dels aspectes més rellevants del seu fill/a.
La col.laboració família/escola ha de permetre cobrir les necessitats afectives, emocionals, d’alimentació, d’higiene, de descans, de desenvolupament de capacitats, d’experimentació i de llenguatge... de l’infant.


10. PARLEM DEL PROCÉS D’ADAPTACIÓ
Les figures familiars són el patró de conducta i de relació a partir del qual l’infant estableix noves relacions interpersonals. L’entrada de l’infant a la Llar suposa una ampliació del seu món social, que s’inicia amb el període d’adaptació, el qual implica, per a ell, la construcció de vincles afectius i emocionals amb les educadores, amb els companys i els objectes.
Dins d’aquest procés, es troben implicats infants, famílies i educadores, de manera que és necessari construir un vincle de confiança mútua per tal d’establir les bases de les relacions. Tot plegat pot suposar una etapa d’angoixa i ansietat importants, que cada nen/a pot manifestar a la seva manera: plors, neguits, inhibicions,aïllament, aferrament a certs objectes, rebuig a algú o alguna cosa, trastorns en l’alimentació, en el son...
Pel que fa als pares, l’adaptació també és un període difícil. Es tracta d’una separació, en alguns casos la primera separació, que es dóna entre la família i l’infant, i que pot ser causa d’ansietat en ambdues parts. És necessari que els pares se sentin segurs i confiats a l’escola, per tal de transmetre els sentiments de seguretat i confiança als seus fills.
El procés d’adaptació es farà de forma temporal, augmentant el temps d’estada del nen/a al Centre de forma gradual, sempre amb el vist-i-plau dels pares dels infants.És important començar amb un horari reduït durant els primers dies i amb una regularitat en l’assistència.
Es respectarà la individualitat de cada infant, adaptant-nos a les necessitats que aquest procés impliqui per a cadascú.


11. TEMES PRIORITARIS A TENIR EN COMPTE
- Abans de l’inici de curs es fa una reunió de pares i mares. Podreu saber els objectius del curs escolar, el projecte educatiu i conèixer l’equip docent.
- Cal saber qui és el tutor/a del vostre fill/a i mantenir-hi contacte periòdic. És el/la professional que us podrà assessorar respecte a qualsevol qüestió que faci referència
al vostre fill/a. Podeu concertar visites per a qualsevol consulta que vulgueu fer trucant prèviament a l’escola.
- És important que el vostre fill/a observi una actitud coordinada entre l’escola i la seva família (en el menjar, en els hàbits d’higiene, en el control d’esfínters...).
- És important per al bon desenvolupament de les activitats escolars que el nen/a porti el material que es va sol·licitant des de l’escola.
- Cal tenir en compte que si el vostre fill/a es posa malalt (té 37.5º o més de febre, o té alguna malaltia infecciosa), no pot anar a la Llar.
- Si veieu que el vostre fill/a té polls, o ous de polls, no el porteu a la Llar. Cal fer-li el tractament adequat. Consulteu a la farmàcia.
- La llar no pot subministrar cap medicament al vostre fill/a si no porteu un certificat mèdic que així ho indiqui, amb la dosificació, temporalitat, etc. També caldrà facilitar a l’escola el medicament oportú.
- Si el vostre fill/a pateix una malaltia crònica, caldrà comunicar-ho a la Llar mitjançant certificat mèdic i, si cal medicació, caldrà especificar-ho com en l’apartat anterior. Amb això podeu garantir una millor atenció al vostre fill/a si així ho necessita.
- En cas de pares separats i/o divorciats on hi hagi problemes de custòdia, la Llar no es pot pronunciar si no entregueu una còpia de la Sentència de Separació i/o Divorci que s’adjuntarà a l’expedient del nen/a, i es respectarà el que marqui la Sentència.


LLISTAT DE MATERIAL QUE CAL PORTAR
-biberó/got, xumet (en cas que l’infant en faci ús)
-cereals, llet en pols... (nadons)
-termòmetre (líquid ) de galio
-rotlle de paper de cuina
-una muda complerta (a Infantil 1: dins d’una caixa; a Infantil 2, dins d’una bossa)
-bolquers, tub de crema
-tovalloletes humides
-un paquet de bosses de plàstic
-una pinta
-pitets
-mocadors de paper (1 caixa)
-aigua embotellada (opcional) mida ampolles d’1,5 ó 2 l.
-funda protectora de matalàs i sac de dormir (mida matalàs de llit de
baranes) en cas que el nen/a es quedi a dormir
-bata de l’escola (a Infantil1 i a Infantil2) –es ven a la mateixa escola (preu: 18,50 euros)
Tota la roba i estris varis que el nen/a porti, haurà d’estar marcat amb el seu nom, així com també la roba d’abrigar (jaquetes, abrics...) haurà de tenir una beta llarga per penjar-la al penjador. Recordem que per comoditat de l’infant i nostra pròpia, demanem que el nen/a porti roba còmoda, evitant “petos”, cinturons, tirants...


Escola d'Educació Infantil

On som

c/ La Muga s/n
17740 VILAFANT, (Girona)
España

Social Media

logo Facebook