El Centre treballa per desenvolupar les capacitats de:

  • Conèixer i dominar el propi cos.

  • Sentir-se segur/a i tenir una auto imatge positiva.

  • Adquirir hàbits d’autonomia personal i col·laboració amb el grup social.

  • Observar i explorar l'entorn immediat.

  • Establir les primeres relacions espacials i temporals.

  • Experimentar, discriminar i relacionar a través dels sentits.

  • Imitar, imaginar i representar a través del joc.

  • Comunicar i expressar-se a través de diferents llenguatges: corporal, verbal, gràfic, plàstic, musical i matemàtic.

  • Conèixer manifestacions culturals pròpies del nostre país.


La Llar es basarà en una didàctica globalitzadora que impliqui la participació de l'infant en el seu procés d'aprenentatge a través del joc.


Escola d'Educació Infantil

On som

c/ La Muga s/n
17740 VILAFANT, (Girona)
España

Social Media

logo Facebook